منطق فلسفی(philosophical logic) چیست؟

منطق فلسفی(philosophical logic) به زیرشاخه ای از منطق جدید(modern logic) می‌گویند که یا نشئت گرفته از مسائل و چالش‌های فلسفی است یا تبعات فلسفی داشته باشد. به طور ساده منطق فلسفی بخشی از منطق جدید است که با رویکرد، اهداف و انگیزه‌های فلسفی دنبال می‌شود.

منطق(logic) علم مطالعه‌ی استدلال‌ها، استنتاج‌ها و تشخیص درستی و نادرستی آن‌هاست. اما «منطق جدید»(modern logic) که به نام‌های «منطق نمادی»(symbolic logic) و «منطق ریاضی»(mathematical logic) نیز مشهور است با تکیه بر روش‌های ریاضی و شیوه‌های نمادی به مطالعه نظام‌های استنتاجی مختلف می‌پردازد.

در یک تقسیم بندی کلی «منطق جدید» به ۳ حوزه‌ی «منطق فلسفی»(philosophical logic)، «منطق ریاضی» و «منطق کامپیوتر»(computational logic) تقسیم می‌شود.

استفاده از نمادها و روش‌های ریاضی در منطق فلسفی(و منطق جدید):
۱) از مغالطات(بویژه مغالطات لفظی) و لغزش‌ها در مسیر استدلال جلوگیری می‌کند.
۲) جریان و فرآیند استدلال را تسریع می‌بخشد.
۳) امکان ورود به حوزه‌هایی را فراهم می‌آورد که با ابزارهای منطق سنتی ورود به آن‌ها ممکن نیست.

بخش اول: آشنایی با منطق مرتبه اول کلاسیک(مقدمه‌ای بر منطق جدید)

منطق فلسفی ۱: آشنایی با منطق جدید

بخش دوم: منطق کلاسیک و منطق شهودی

منطق فلسفی ۲: منطق گزاره‌های کلاسیک

منطق فلسفی ۳: منطق گزاره‌های شهودی و فراشهودی

منطق فلسفی ۴: منطق گزاره‌های مسور شهودی تا کلاسیک

منطق فلسفی ۵: منطق‌های مرتبه اول شهودی تا کلاسیک

منطق فلسفی ۶: روش‌های دیگر نحوی-معنایی

منطق فلسفی ۷: منطق مرتبه دوم کلاسیک

بخش سوم: منطق‌های موجهات

منطق فلسفی ۸: منطق‌های موجهات گزاره‌ای نرمال تک اپراتوری

منطق فلسفی ۹: منطق موجهات گزاره‌ای غیرنرمال تک اپراتوری

منطق فلسفی ۱۰: منطق موجهات گزاره‌ای چنداپراتوری

منطق فلسفی ۱۱: منطق موجهات محمولی

بخش چهارم: منطق‌های نیمه‌کلاسیک

منطق فلسفی ۱۲: منطق زمان

منطق فلسفی ۱۳: منطق معرفت

منطق فلسفی ۱۴: منطق تکلیف

بخش پنجم: منطق‌های غیرکلاسیک

منطق فلسفی ۱۵: منطق آزاد

منطق فلسفی ۱۶: منطق ربط

منطق فلسفی ۱۷: منطق چندارزشی

منطق فلسفی ۱۸: منطق فازی

بخش ششم(آخر): دیگر منطق‌ها

منطق فلسفی ۱۹: منطق شرطی

منطق فلسفی ۲۰: منطق ترجیح

منطق فلسفی ۲۱ تا ۲۳: معرفی دیگر منطق‌ها(کوانتوم، پویا، نامتناهی، پارشناسی، میل، خواست و …)

آغاز دوره: مهر ۹۶
مدت دوره: ۲ تا ۴ سال
مدرس: عامر آمیخته

زمان و مکان برگزاری کلاس در کانال حلقه منطق اعلام خواهد شد.