کافی است شما دو مجموعه‌ی «آشنایی با منطق جدید» و «منطق کنکور ارشد فلسفه» را تهیه کنید. با این دو مجموعه به هیچ منبع دیگری نیاز ندارید و از ۰ تا ۱۰۰ مطالب رو پوشش می‌دهد.