ویرایش اول: زمستان ۱۳۹۴ ویرایش دوم: پاییز ۱۳۹۶ نویسنده: عامر آمیخته
  1. آشنایی با منطق جدید
  2. منطق گزاره‌های کلاسیک
  3. منطق‌های گزاره‌ای شهودی و فراشهودی
  4. منطق‌های گزاره‌ای مسور شهودی تا کلاسیک
  5. منطق‌های مرتبه اول شهودی تا کلاسیک
  6. روش‌های دیگر نحوی-معنایی
  7. منطق مرتبه دوم کلاسیک
تعداد صفحات پی‌دی اف: ۱۰۳