می خواهم مطالعه‌ی منطق را به صورت اصولی اما به روش ساده آغاز کنم.

مجموعه ویدئوهای «منطق عمومی» در واقع اولین درسی است برای کسی که می‌‌خواهند مطالعه‌ی منطق را به شیوه‌ی اصولی آغاز کنند. [...]

عنوان