در یک تقسیم بندی کلی «منطق جدید» به سه شاخه‌ی «منطق فلسفی» (Philosophical logic)، «منطق ریاضی» (Mathematical logic) و «منطق کامپیوتر» (Computational logic) تقسیم می‌شود. در منطق فلسفی سیستم‌های منطقی با انگیزه‌ها و اهداف فلسفی، اما با روش‌های ریاضی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. گرچه مباحث این شاخه با نظریه برهان و نظریه مدل در منطق ریاضی همپوشانی‌های قابل توجهی دارد، اما تفاوت‌های زیادی هم دارد. به عنوان مثال اثبات غالب فراقضیه‌ها به حوزه‌ی منطق ریاضی واگذار می‌شود و در عوض تبعات فلسفی، مانند مبحث پارادوکس‌ها و تحلیل (صورتبندی) منطقی استدلال‌های فلسفی، مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

همچنین باید توجه داشت که گرچه این شاخه با «فلسفه‌ی منطق» تا حدی همپوشانی دارد اما کاملاً متفاوت است. به طور کلی می‌توان گفت: موضوع «فلسفه‌ی منطق»، منطق است اما روش پرداختن به آن روش فلسفی است. در عوض موضوع «منطق فلسفی»، فلسفه اما روش پرداختن به آن منطق است.

منطق‌های فلسفی در یک تقسیم بندی استاندارد به سه حوزه‌ی زیر تقسیم می‌شوند:

  1. منطق کلاسیک (فرگه)
  2. منطق‌های نیمه‌کلاسیک (گسترش یافته) (مانند منطق زمان، معرفت و تکلیف)
  3. منطق‌های غیرکلاسیک (جایگزین) (مانند منطق شهودی، آزاد، ربط و فازی)

این سری از ویدئوها در درجه اول ویژه‌ی دانشجویان فلسفه و در درجه دوم ویژه دانشجویان ریاضی است. این مجموعه‌ها به کسانی توصیه می‌شود که می‌خواهند منطق جدید را به شکل گسترده، دقیق و عمیق فراگیرند.

در ویدئوی زیر به طور مفصل توضیح داده شده است که منطق فلسفی چیست و چه مباحثی در آن مطرح می‌شود:

در جدول زیر نیز می‌توانید فهرست این سری از ویدئوها را ببینید:

سری‌های منطق فلسفی

 پ.ضپیشعنوانرشته فلسفهرشته ریاضیمدتمراحل ساخت
منطق فلسفی ۱--آشنایی با منطق جدیدکارشناسیکارشناسی۱۲ ساعتکامل شده
منطق فلسفی ۲۱۱منطق گزاره‌های کلاسیککارشناسی و ارشدکارشناسی۱۴ ساعتکامل شده
منطق فلسفی ۳۲۲منطق‌های گزاره‌ای شهودی و فراشهودیکارشناسی ارشدکارشناسی۴ ساعتکامل شده
منطق فلسفی ۴۳۳منطق‌های گزاره‌ای مسور شهودی تا کلاسیکارشد و دکتریکارشناسی ارشد
منطق فلسفی ۵۳۴منطق‌های مرتبه اول شهودی تا کلاسیککارشناسی ارشدکارشناسی
منطق فلسفی ۶۵۵روش‌های دیگر نحوی-معناییدکتریکارشناسی و ارشد
منطق فلسفی ۷۵۶منطق مرتبه دوم کلاسیکارشد و دکتریکارشناسی ارشد
منطق فلسفی ۸۲۳منطق‌ موجهات گزاره‌ای نرمال تک اپراتوریکارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
منطق فلسفی ۹۸۸منطق‌ موجهات گزاره‌ای غیرنرمال تک اپراتوریدکتریارشد و دکتری
منطق فلسفی ۱۰۸۹منطق موجهات گزاره‌ای چنداپراتوریدکتریارشد و دکتری
منطق فلسفی ۱۱۵ و ۸۵ و ۹منطق موجهات محمولیارشد و دکتریکارشناسی ارشد
منطق فلسفی ۱۲۸۱۰منطق زمانارشد و دکتری---
منطق فلسفی ۱۳۸۸منطق معرفتارشد و دکتری---
منطق فلسفی ۱۴۸۸منطق تکلیفارشد و دکتری---
منطق فلسفی ۱۵۵۵منطق آزادارشد و دکتری---
منطق فلسفی ۱۶۲۵منطق ربطارشد و دکتری---
منطق فلسفی ۱۷۲۵منطق چندارزشیارشد و دکتریدکتری
منطق فلسفی ۱۸۲۱۷منطق فازیارشد و دکتریدکتری
ستون دوم (پ.ض) پیشنیاز ضروری مجموعه است. اما ستون سوم (پیش) پیشنیاز پیشنهادی و ترجیحی مجموعه است که برای فهم کامل مطالب مورد نیاز است. همچنین در ستون‌های پنجم و ششم مشخص شده است که سطح مباحث مطرح شده در رشته‌های فلسفه و ریاضی مناسب چه مقطعی است.

کتاب مبانی منطق جدید
کتاب Logic for Philosophy
جزوه منطق‌ فلسفی ۱ تا ۷ (دانلود نسخه رایگان)

عنوان