کافی است دو مجموعه‌ی «منطق عمومی» و «منطق کنکور ارشد فلسفه و کلام» را تهیه کنید و به هیچ منبعی دیگری نیاز نخواهید داشت.