«مبانی منطق جدید» شامل «منطق گزاره‌های کلاسیک» و «منطق محمولات مرتبه اول کلاسیک» است. این حداقل چیزی است که برای ورود به منطق جدید نیاز دارید. کتاب‌های «مبانی منطق جدید» دکتر نبوی و «درآمدی به منطق جدید» دکتر موحد که تقریباً معادل هستند، شامل این مباحث هستند.

  1. ابتدا مجموعه‌ ویدئوهای «منطق فلسفی ۱» (آشنایی با منطق جدید) را تهیه کنید. در این مجموعه «منطق گزاره‌های کلاسیک» و «منطق محمولات مرتبه اول یک موضعی» به روش ایروینگ کپی و بسیار ساده از روی فصل‌های ۳ و ۵ کتاب «مبانی منطق و روش‌شناسی» دکتر نبوی درس داده شده است. در این مجموعه در واقع شما با منطق جدید آشنا می‌شوید و اولین قدم محسوب می‌شود. اگر صرفاً می‌خواهید در حد مقدماتی منطق جدید بدانید، این مجموعه برای شما کفایت می‌کند.
    (پیشنهاد می‌شود به جای این مجموعه، مجموعه‌ی بزرگتر «مجموعه ویدئوهای منطق عمومی» را تهیه کنید.)
  2. مجموعه‌ی «آشنایی با منطق جدید ۲» را تهیه کنید. در این مجموعه قسمتی از فصل‌های ۱ و ۵ کتاب «مبانی منطق جدید» دکتر نبوی درس داده شده است. این مجموعه مکمل مجموعه‌ی قبلی است. با این ۲ مجموعه منطق جدید را تقریباً در حد کارشناسی فلسفه فراخواهید گرفت.
  3. کتاب «مبانی منطق جدید» (نسخه‌ی چاپی) و  «حل تمرین مبانی منطق جدید» را تهیه کنید.
  4. مجموعه‌ ویدئوهای «منطق فلسفی ۲» را تهیه کنید. در این مجموعه «منطق گزاره‌های کلاسیک» به صورت تخصصی و جامع از روی فصل‌های ۱ تا ۴ کتاب «مبانی منطق جدید» دکتر نبوی درس داده شده است. البته مطالب بیشتری گفته شده، و نظیر آن را در ایران پیدا نخواهید کرد!
  5. مجموعه ویدئوهای «منطق فلسفی ۳» را تهیه کنید. در این مجموعه منطق شهودی به عنوان مهم‌ترین منطق غیرکلاسیک که در مبانی ریاضیات بسیار مهم است را درس داده‌ام.