کافی است که ۳ مجموعه‌ی زیر را تهیه کنید و به هیچ منبع دیگری نیاز نخواهید داشت:

  1. مجموعه ویدئوهای منطق عمومی
  2. پکیج منطق کنکور ارشد فلسفه
  3. مجموعه ویدئوهای منطق کنکور دکتری فلسفه